About Us

Công bố thông tin về Đầu tư chứng chỉ tiền gửi

29/06/2017

Công bố thông tin về Đầu tư chứng chỉ tiền gửi, xem chi tiết tại đây

 

 

Công bố thông tin về Ngày không còn là cổ đông lớn của KIP

09/05/2017

Công bố thông tin về Ngày không còn là cổ đông lớn của KIP

Xem chi tiết tại đây

 

Công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

26/04/2017

Công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Xem chi tiết tại đây

   

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý I 2017

19/04/2017

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý I 2017

Xem chi tiết tại đây

 

Công bố thông tin Cổ đông lớn Công ty CP Khí cụ điện I

04/04/2017

Công bố thông tin Cổ đông lớn Công ty CP Khí cụ điện I
   

Page 10 of 17