About Us

Công bố thông tin Cổ đông lớn Công ty CP Khí cụ điện I

04/04/2017

Công bố thông tin Cổ đông lớn Công ty CP Khí cụ điện I
 

Công bố thông tin Cổ đông lớn VTJ

31/03/2017

 

Công bố thông tin Cổ đông lớn Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Vinataba

Xem chi tiết tại đây

 

Công bố thông tin về Báo cáo tài chính và Tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán năm 2016

29/03/2017

Công bố thông tin về Báo cáo tài chính và Tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán năm 2016.

Xem chi tiết tại đây

   

Công bố thông tin v.v bổ nhiệm Tổng giám đốc

20/01/2017

 Công bố thông tin v.v bổ nhiệm Tổng giám đốc, xem chi tiết tại đây tại đây

 

Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐ cổ đông bất thường v.v thay đổi thành viên HĐQT

20/01/2017

Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐ cổ đông bất thường v.v thay đổi thành viên HĐQT, xem chi tiết tại đây
   

Page 11 of 17