About Us

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

17/08/2015

 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, xem chi tiết

tại đây

 

 

 

 

 

Công bố thông tin về Báo cáo tài chính bán niên 2015

14/08/2015

Công bố thông tin về Báo cáo tài chính bán niên 2015, chi tiết xem

tại đây

 

 

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát nội bộ của Công ty

12/05/2015

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát nội bộ của Công ty

Xem chi tiết tại đây

 

   

Công bố thông tin về sở hữu cổ đông lớn

07/04/2015

Công bố thông tin về sở hữu cổ đông lớn, xem chi tiết tại

file đính kèm

 

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2014

20/03/2015

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính Công ty năm 2014, xem chi tiết tại

file đính kèm

   

Page 14 of 15