About Us

CBTT v/v ký kết Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

02/08/2022

VFC thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022 như sau:

Ngày 02/08/2022, Công ty đã ký kết Thư hẹn kiểm toán số 61343540/MGMT/2022 (“Hợp đồng kiểm toán”) với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, theo đó, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 của Công ty.

 Vui lòng xem chi tiết Công bố thông tin tại đây 

 

 

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

26/07/2022

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát xin gửi:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

Vui lòng xem thông tin chi tiết theo file đính kèm

 

VFC ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021

05/07/2021

VFC ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021

Ngày 05/7/2021, Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiêm toán - Tư vấn Đất Việt, theo đó, Công ty TNHH Kiêm toán - Tư vấn Đất Việt là đơn vị thực hiện dịch vụ soát xét và kiêm toán báo cáo tài chinh và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của công ty cho năm 2021.

 Vui lòng xem chi tiết Công bố thông tin tại đây 

   

VFC - CBTT Thay đổi nhân sự kiểm soát nội bộ

20/07/2021

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát (VFC) xin thông báo về việc thay đổi Nhân sự Kiểm soát nội bộ như sau:

- CBTT Thay đổi nhân sự kiểm soát nội bộ


 

VFC_CBTT_Thay đổi kế toán trưởng

27/07/2021

VFC gửi công bố thông tin: Thay đổi Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày 26/7/2021.

Cụ thể như sau:

- Kế toán trưởng cũ: bà Chu Thị Kim Oanh

- Kế toán trưởng mới: Bà Nguyễn Thị Tố Uyên

Thông tin chi tiết xem tại đây 

   

Page 1 of 20