About Us

SSC's approval of VFC's share transfer request (QĐ của UBCK chấp thuận đề nghị chuyển nhượng cổ phần của VFC)

Tuesday, 09 September 2014 15:32

The State Securities Commission of Vietnam has approved the request by VFC's shareholders to transfer their shares.

Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước đã chấp thuận đề xuất chuyển nhượng cổ phần của Cổ đông Công ty Quản lý quỹ Việt Cát .

SSC's online approval can be found HEREthe hard copy version can be found HERE.

Bản quyết định điện tử có thể được xem ở ĐÂY, bản cứng có thể được xem ở ĐÂY.