About Us

Share transfer completion report (Báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phần)

Friday, 12 September 2014 00:00

Vietnam Fortune Capital reported the completion of share transfer by our majority and founding shareholders to State Securities Commission. The report could be found HERE.

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phần của cổ đông chính và cổ đông sáng lập công ty lên UBCK. Bản báo cáo có thể được xem ở ĐÂY.